Сливания и придобивания, Корпоративни Финанси

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ – ВСИЧКИ УСЛУГИ ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК

Сливания и придобивания, Корпоративни Финанси

НББ осигурява корпоративни финансови решения за своите клиенти, работейки заедно с инвестиционни банки, фирми за рисков капитал, фондове за частен капитал, мрежи от Бизнес Ангели, както и избрани Фондови Борси, които посрещат изискванията на всяка операция.

Бързата глобализация на икономиката и финансовите и капиталовите пазари, високото ниво на конкуренция, отрицателните икономически условия и нарастващите трудности при получаването на кредит от традиционните източници представляват сериозни предизвикателства за компаниите.

От съществено значение е компаниите да преосмислят своите стратегии за растеж и да използват алтернативни източници на финансиране, за да постигнат добро позициониране на световните пазари.

НББ отговаря на тези предизвикателства, като помага на своите клиенти да предефинират стратегиите за растеж на компаниите си чрез сливания и придобивания, както и да изберат най-добрите решения за увеличаване на капитала.

По този начин, в рамките на Корпоративните Финанси, могат да се осъществят няколко вида сделки, в зависимост от характеристиките на компаниите и акционерите.

NBB_M&A Service

„НББ предоставя пълни консултантски услуги и подкрепя клиентите през целия процес на дадена сделка“

Мениджърско Изкупуване

(МИ)

Придобиване на компания (изкупуване) от нейния мениджърски екип или от миноритарните акционери с помощта на външни партньори за финансиране, като фондове за частен капитал.

Комбинирано Мениджърско Изкупуване

(КМИ)

Комбинация от МИ и ВМИ

Изкупуване с Външно Финансиране

(ИВФ)

Придобиване на друга компания, чрез заемане на значителна сума пари, за да се покрият разходите за придобиване. Активите на целевата компания често се използват като обезпечение на заемите, заедно с активите на придобиващото дружество. Целта на ИВФ е да позволи на компаниите да правят големи придобивания, без да се налага да инвестират много капитал.

Изкупуване от Собствениците

(ИС)

Изкупуване, при което някои от акционерите на компанията купуват някоя от бизнес сферите на компанията или цялата компания от други акционери, засилвайки позициите си с подкрепата на финансови партньори.

Външно Мениджърско Изкупуване

(ВМИ)

Придобиване на компания от външен мениджърски екип, с помощта на външни партньори за финансиране, като фондове за частен капитал.

Първично публично предлагане

(ППП)

Набиране на капитал за финансиране на стратегията за растеж чрез капиталовите пазари. Това е възможно чрез IPO или листване на капиталовия пазар Alternext на Ню Йоркската фондова борса Euronext. Този тип операция има много предимства, като например:

– набиране на финансиране чрез увеличаване на капитала;
– По-висока ликвидност;
– Повишена стойност на компанията;
– Повече възможности за глобални стратегии;
– Информираност и надеждност на пазара;
– Популяризиране и видимост;
– Мотивация на персонала

Набиране на капитал

(в развитие)

Стартов етап: Финансиране за подкрепа на разработването на продукта или маркетинговата стратегия.

Ранен етап: Финансиране по време на ранните етапи на фирменото развитие за компании, които все още не са достигнали равновесната точка.

Разширяване: Има за цел да подпомогне растежа на утвърдена компания, като например нейното международно разширяване, увеличаването на нейния производствен капацитет или разработването на нов продукт или услуга.

Постигнете най-добрите резултати в продажбите и покупките на компании и промените в поколенията с НББ - Вашата независима консултантска група.