ОЦЕНКА НА КОМПАНИИ И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ – ВСИЧКИ УСЛУГИ ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК

Оценка на Предприятия

Консултантите на НББ са специалисти в оценката на компании в съответствие с международните стандарти за оценка.

ПОДХОД, ОСНОВАН НА АКТИВИТЕ

МЕТОД НА СЧЕТОВОДНАТА СТОЙНОСТ

Тази бизнес оценка се базира на балансовата стойност на активите на компанията, като напр. съоръжения, мат. запаси и т.н., коригирани към текущата им пазарна стойност. Задълженията се приспадат от тези преоценени активи, резултатът от което е собствения капитал.

ПРИХОДЕН ПОДХОД

МЕТОД НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Този метод изисква помощта на собственика или мениджърския екип на компанията, които да предоставят информация по отношение на стратегиите, планирани за следващите няколко години. След това консултантите от NBB използват своя опит и специализирани инструменти, за да определят стойността на бизнеса според метода на Дисконтираните Парични Потоци.

ПАЗАРЕН ПОДХОД

МЕТОД НА ПАЗАРНИТЕ МНОЖИТЕЛИ

Стойността на компанията се изчислява чрез прилагане на предварително определен множител към паричния поток на компанията. НББ използва международни бази данни за сключени сделки, за да получи средния множител на съответната индустрия и бизнес дейност.

В допълнение, НББ може да окаже подкрепа на компании и предприемачи, които искат да осъществят ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, като им помага да определят стратегията, която да следват, както и да изработят изпълним план.

„Точни оценки за осигуряване на перфектни бизнес транзакции“

Company Valuation and Investment Projects

Постигнете най-добрите резултати в продажбите и покупките на компании и промените в поколенията с НББ - Вашата независима консултантска група.